Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Whistleblower-palautekanava

Rekisterinpitäjä

Governia Oy
Y-tunnus: 2245476-7
Mannerheimintie 20 B, 6. krs, 00100 Helsinki
Yhteyshenkilö: toimitusjohtaja Maaret Heiskari, p. 050-4714774, maaret.heiskari@governia.fi

Rekisteritietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn laillinen peruste

Tietojen käsitteleminen liittyy Governia-konsernin -whistleblower-palautekanavan ylläpitoon. Whistleblower-palautekanava tarjoaa konsernin asiakkaille, työntekijöille ja sidosryhmille mahdollisuuden ilmoittaa konserniin tai sen asiakkaiden projekteihin liittyvistä huolenaiheista tai sopimattomaksi epäillystä menettelystä.

Palautteen antaja voi täydentää palautelomakkeeseen itseään koskevia henkilötietoja sitä varten, että Governia voi olla häneen tarvittaessa yhteydessä palautelomakkeen lähettämisen jälkeen. 

Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn täyttämällä palautelomakkeen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 6 artikla 1 kohta a) alakohta).

Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: palautelomakkeen tiedot, nimi, sähköposti, puhelinnumero.

Palautelomakkeen voi lähettää myös anonyymisti, jolloin näitä tietoja ei tallenneta rekisteriin. Tiedot tallennetaan Governian verkkosivuilla täytetyistä whistleblower-palautelomakkeista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot EU-/ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yhtiön ulkopuolelle eikä niitä siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu käyttövaltuushallintaan, tietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen, tilojen fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen ja tietojen varmuuskopiointiin. Pääsy- ja käsittelyoikeus tietoihin on Governia Oy:n toimitusjohtajalla sekä hallituksella.

Tarkistusoikeus sekä oikeus vaatia tiedon oikaisua tai poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa omat henkilötietonsa ja niihin liittyvät lokitiedot. Tarkistuspyyntö tehdään ensisijaisesti sähköpostilla Governian toimitusjohtajalle. Tiedot luovutetaan vain henkilökohtaisesti henkilöllisyystodistusta vastaan.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan epätarkan tai virheellisen henkilötiedon oikaisemista. Rekisterinpitäjän on tehtävä oikaisu ilman aiheetonta viivytystä.

Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva henkilötieto poistetuksi ilman aiheetonta viivytystä yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaisesti. Pyyntö tiedon oikaisemisesta tai poistamisesta lähetetään sähköpostitse Governian toimitusjohtajalle.

Tarpeettomien tietojen hävittäminen (ajat ja tavat)

Whistleblower-palaute poistetaan, kun se on käsitelty.Kaikki rekisterin tiedot käydään läpi vuosittain, jolloin niiden tarpeellisuus arvioidaan. Kaikki henkilötiedot poistetaan rekisteristä kuitenkin viimeistään 2 vuoden kuluttua palautelomakkeen lähettämisestä.

Tietosuojaselosteen julkaisupaikat (rekisteröidyn informointi)

Tietosuojaseloste on Governian verkkosivuilla palautelomakkeen yhteydessä.